Google Analytics Alternative

Quy hoạch sử dụng đất tại Thái Bình: Hướng tới phát triển bền vững

 27/07/2016 | 09:13

5 năm qua, việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) cấp tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần phát huy tiềm năng đất đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân; công tác quản lý đất đai từng bước đi vào nền nếp, sử dụng đất hiệu quả cao hơn. Trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015, một số chỉ tiêu đạt cao, cơ bản hoàn thành theo quy hoạch đã được Chính phủ phê duyệt. Nhóm đất nông nghiệp vượt 8,03% với tổng diện tích các loại đất nông nghiệp là 108.598ha, cao hơn 8.069ha so với chỉ tiêu được phê duyệt. Đất phi nông nghiệp đạt 90,09% so với quy hoạch được duyệt. Năm 2015, diện tích đất chưa sử dụng còn 499ha, giảm 1.177ha so với năm 2010 để đưa vào sử dụng cho các mục đích nông nghiệp, phi nông nghiệp, vượt 989ha so với kế hoạch được duyệt. Cùng với đó, công tác đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các đơn vị, tổ chức, cá nhân gắn với Dự án hoàn thiện và hiện đại hóa đất đai Việt Nam được đẩy mạnh, góp phần chỉnh lý toàn bộ các tờ bản đồ địa chính cho các huyện, thành phố. Đã thiết lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, tạo cơ sở để hoạch định phát triển kinh tế - xã hội thông qua việc sử dụng đất. Nhiều dự án đầu tư phát huy hiệu quả, hàng loạt các dự án hạ tầng được hình thành đáp ứng nhu cầu về nhà ở của nhân dân, tạo nên diện mạo mới trong xây dựng nông thôn mới và phát triển đô thị.

thái bình land tư vấn mua đất 5% Phú xuân Thái Bình

Tuy nhiên, quá trình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất vẫn còn một số tồn tại, vướng mắc cần khắc phục, đó là: việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở một số địa phương chưa được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm đúng mức dẫn đến việc xây dựng kế hoạch chưa sát với thực tế, nhiều công trình có kế hoạch nhưng không thực hiện được; việc thực hiện các công trình, dự án phát sinh ngoài quy hoạch, kế hoạch vẫn còn nên phải điều chỉnh, bổ sung... .

Thái Bình Dragon city Thái Bình - ảnh Thái Bình Land

Để phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở, ngành đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai lập phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Thái Bình. Theo đó, ưu tiên bố trí đủ quỹ đất để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, tập trung phát triển các lĩnh vực hạ tầng then chốt; ưu tiên bố trí quỹ đất cho những dự án quan trọng tạo đột phá phát triển và có tác động lan tỏa lớn; bảo đảm hợp lý quỹ đất đáp ứng nhu cầu xây dựng đô thị, phát triển công nghiệp, dịch vụ trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Theo phương án điều chỉnh, đến năm 2020, diện tích nhóm đất phi nông nghiệp là 60.826ha, chiếm 38,34% cơ cấu sử dụng đất; đất nông nghiệp 97.459ha, chiếm 61,44%. Ngoài ra, theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất phân kỳ cuối, các phương án quy hoạch sử dụng đất trên các lĩnh vực như quốc phòng, an ninh, trụ sở cơ quan, văn hóa, xã hội, xử lý chất thải, giao thông, thủy lợi, năng lượng… cũng đã được tính đến.

Petro Thăng Long- Thái Bình Land

 Thái Bình Land xin được cung cấp thông tin về các quy hoạch mới về đất tại Thành phố Thái Bình cho quý độc giả và quý nhà đầu tư nhanh chóng đầy đủ và chính xác nhất!

Bài viết được sưu tầm của Minh Nguyệt - baothaibinh.com.vn