gtag('config', 'UA-223656223-1');

Nhà ở xã hội: Điều kiện để được mua và nhóm đối tượng nào được hưởng chính sách về nhà ở xã hội ?

Điều kiện được mua nhà ở xã hội là gì? Căn cứ theo quy định tại Điều 51 luật nhà ở năm 2014 quy định về điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội cụ thể như sau: a) Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa được